LIST OTWARTY

Pan Wojciech Paliński, Przewodniczący Rady Powiatu Ostródzkiego

Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu Ostródzkiego  zleciła Komisji Rewizyjnej „przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości prowadzenia polityki zatrudnienia w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostródzie w obecnej kadencji„. Jestem radnym, w sesji uczestniczyłem, więc zdziwiłem się niepomiernie, gdy dostałem o znanym mi postanowieniu Rady specjalne pismo od przewodniczącego Rady p. Palińskiego. Po co? Intencji nie znam, ale skoro pismo zawierało nieprawdę, to chyba tylko o uwiarygodnienie tej nieprawdy chodziło.

 

 

 

Nie po raz pierwszy własne widzi-mi-się głosi Pan jakby to była prawda objawiona. Uprzejmie więc informuję, że skargę na działalność starosty ostródzkiego składał Klub Radnych „Razem dla Powiatu”, a nie jak Pan pisze – radny Brodiuk.
Skarga dotyczyła złamania przez starostę prawa poprzez zatrudnienie na stanowisku sekretarza starostwa osoby nie spełniającej wymogów ustawy o pracownikach samorządowych. Proszę więc o zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji.

Skarga Klubu Radnych „Razem dla Powiatu” została skierowana do wojewody, a nie do Rady Powiatu!!! Dotyczyła jednego przypadku, a nie polityki zatrudnienia prowadzonej przez pana starostę.

Wojewoda nie uznał się kompetentnym w rozpatrzeniu tej skargi. W odpowiedzi na skargę dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Elżbieta Sobańska w piśmie z 11.04.2018 r. powołała się na art. 229 pkt.4 KPA: „organem właściwym do zbadania skargi dotyczącej zadań lub działalności starosty jest Rada Powiatu”.

Klub „Razem dla Powiatu” nie skorzystał z tej sugestii i do Rady Powiatu skargi żadnej nie złożył. Z jednego podstawowego powodu. Byłaby bezcelowa. Z doświadczeń bieżącej kadencji wynika bowiem, że wszystkie uwagi pod adresem działań starosty i Zarządu Powiatu zostają przez koalicyjną większość odrzucane bez dyskusji i badania zasadności uwag.

Wspomniane pismo z Urzędu Wojewody z dnia 11.04.2018 r. nie zawierało informacji o przekazaniu skargi na zatrudnienie sekretarz starostwa do rozpatrzenia przez Radę Powiatu. Należy więc wnioskować, że „kontrola prawidłowości polityki zatrudnienia” jest inicjatywą przewodniczącego Rady Powiatu o czym świadczy Pana pismo do wojewody z dnia 26.04.2018 r. zapowiadającą taką inicjatywę. Chyba, że wymyślił to sam starosta. Ale wszak to Pan jest „specjalistą od marketingu”.

Przypuszczam, że – zgodnie z dotychczasową praktyką – kontrola uzna działalność starosty w sferze „polityki zatrudnienia” za godną pochwały. Wszak nie fakty a większość w Komisji Rewizyjnej i Radzie Powiatu jest decydująca.

Skoro jednak „badanie” ma się odbyć i ma być „rzetelne”, to wnioskuję o zbadanie okoliczności zatrudnienia:

  1. 1. syna członka Zarządu Powiatu radnego Cezarego Peca w Starostwie Powiatowym w Ostródzie;
  2. syna przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Powiatu radnego Grzegorza Kastrau w Starostwie Powiatowym w Ostródzie;
  3. syna wiceprzewodniczącej Rady Powiatu, radnej Grażyny Ostas w Starostwie Powiatowym w Ostródzie;
  4. obecnej synowej sekretarz starostwa Jolanty Kostrzał w Starostwie Powiatowym w Ostródzie;
  5. siostry sekretarz starostwa Jolanty Kostrzał w Starostwie Powiatowym w Ostródzie;

Mam nadzieję, że komisja dopilnuje też wyjaśnienia dlaczego starosta nie organizował otwartego naboru na sekretarza starostwa natychmiast po „nieudanym” pierwszym naborze. Rozpatrzy wnikliwie, dlaczego ten pierwszy się „nie udał”. I czy nie wprowadzono w błąd wojewody informacją o przygotowaniach do kolejnego naboru.

Dziwnie śmierdzi tu pozapolitycznym, czysto prywatnym układem noszącym znamiona „korupcji politycznej”.

Inicjatorzy tej „kontroli” sprytnie ograniczyli „politykę zatrudnienia” do samego urzędu starostwa. A przecież pojęcie „polityka” kojarzy się ze znacznie większym obszarem działania starosty. Ale wówczas badanie mogłoby objąć jeszcze przynajmniej dwa znane i interesujące wyborców przypadki zatrudnienia:

  1. radnego Rady Powiatu Olgierda Dąbrowskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy na stanowisku specjalisty d/s aktywizacji ;
  2. żony członka Zarządu Powiatu radnego Piotra Strzylaka w podległym staroście Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie k/Morąga;

Nie ma potrzeby natomiast wyjaśniania kulis zatrudnienia pana przewodniczącego Wojciecha Palińskiego na specjalnie utworzonym stanowisku Głównego Specjalisty ds. Rozwoju, Zarządzania, Marketingu i Promocji w szpitalu. Sam bowiem Pan wyjaśnił, że zatrudnienie Pana na tym stanowisku było (cytuję) „wspólną decyzją tzw. koalicji rządzącej w powiecie ostródzkim, czyli starosty Andrzeja Wiczkowskiego, v-ce starosty Edmunda Winnickiego, przewodniczącego Komisji Finansów Grzegorza Kastrau oraz kilku radnych”. Przy okazji niejako uściślił Pan skład Grupy Trzymającej Władzę w powiecie.

Cieszę się, że przy okazji sprawy, która wydała się już ze względu na formalne pozory „zamieciona pod dywan„, powstała szansa na wyjaśnienie działań powiatowej władzy noszącej widoczne znamiona korupcji politycznej. Gdy jednak swój swego będzie kontrolował to efekt jest przewidywalny, o ile nie zamierzony.

I chociaż jestem pewny, że jeszcze dziś „powiatowy układ” przegłosuje, że „wszystko w porządku”, to jednocześnie mam nadzieję, że JUTRO ujawni to wzajemne wspieranie się, prywatę i zawłaszczanie powiatu.

Dziś owe kontrola, to tylko gra pozorów.

W.B.

Comments

comments