Prawo musi być prawem

Podstawowym zadaniem radnego jest pilnowanie by prawo było prawem. W samorządowym gospodarowaniu mieniem wspólnym zwłaszcza. Tym bardziej, że uchwały podejmowane są przez Radę, zbiorowość przedstawicieli mieszkańców, i ta zbiorowość za nic praktycznie nie odpowiada. Nawet za decyzje szkodliwe i wbrew interesom, tych którzy ich wybrali. Ostatnio Rada Powiatu Ostródzkiego taką decyzję podjęła. Pisałem o niej.
Zgodnie z moją zapowiedzią, podjętą uchwałę, rażąco naruszającą prawo i dającą staroście oraz Zarządowi Powiatu decydowanie mieniem bez żadnej kontroli, 8 grudnia br. Klub Radnych „Razem dla Powiatu” zaskarżył do wojewody, który jest organem nadzorczym.
Poniżej tekst pisma do wojewody.

 

Ostróda dn. 07.12.2017 r.

Klub Radnych Powiatu Ostródzkiego
„Razem dla Powiatu” w Ostródzie
ul.Mrongowiusza 6
14-100 Ostróda

 

 

                                                                                                         Pan Artur Chojecki

                                                                                              Wojewoda Warmińsko – Mazurski       

 

Wniosek
o rozstrzygnięcie nadzorcze i uchylenie

uchwały nr XXXII/250/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 listopada 2017r.

 

Działając na podstawie art. 79. ustawy o samorządzie powiatowym, wnioskujemy do Pana Wojewody o stwierdzenie w ramach nadzoru, niezgodności z prawem uchwały Nr XXXII/250/2017 z dnia 29 listopada 2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ostródzkiego oraz ewentualnie stwierdzenia jej nieważności.
W związku z powyższym Klub Radnych Rady Powiatu Ostródzkiego „Razem dla Ostródy” wnosi o wszczęcie przez Pana Wojewodę z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia w całości nieważności zaskarżonej uchwały oraz o wstrzymanie jej wykonania w całości do czasu zakończenia postępowania w sprawie stwierdzenia jej nieważności oraz o wstrzymanie publikacji zaskarżonej uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym do czasu zakończenia postępowania w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2017 r. Rada Powiatu w Ostródzie podjęła, uchwałę Nr XXXII/250/2017 z dnia 29 listopada 2017r. , zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu (w załączeniu).

Uchwałą tą Rada Powiatu oddała swoje ustawowe kompetencje Zarządowi Powiatu w Ostródzie, na bezprzetargowe oddawanie w użytkowanie, wydzierżawianie lub najem nieruchomości należących do Powiatu Ostródzkiego.

W 2003 roku Ustawodawca uporządkował niejednolite praktyki sprzedaży, dzierżawy i  najmu własności państwowej i samorządowej w drodze przetargu. W art. 37 ustawy o  gospodarce nieruchomościami wymieniono enumeratywnie możliwości odstąpienia od przetargu w ustępach 2, 3 i 3a cytowanej ustawy. Z kolei w ust 4. daje taką możliwość także wojewodzie, sejmikowi lub radzie danego samorządu.

Dzierżawa i najem nieruchomości stanowią reglamentowane formy obrotu nieruchomościami powiatowymi objęte szczególnym reżimem prawnym tj. ustawą o gospodarce nieruchomościami, przy czym jej regulacje dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy nieruchomość ma być wydzierżawiona lub oddana w najem długoterminowo, to jest na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami nakazuje w takich przypadkach przetarg i daje uprawnienia wyłącznie Radzie, w tym przypadku Radzie Powiatu.

 Zarząd Powiatu w Ostródzie, przedstawiając radnym Rady Powiatu w Ostródzie projekt uchwały nr XXXII/250/2017 z dnia 29 listopada 2017r. do głosowania powoływał się na zapisy ustawy o samorządzie powiatowym, tj. art. 12 pkt. 8 lit. a i art. 40 ww. ustawy. Art. 40 upoważnia Radę Powiatu do tworzenia prawa miejscowego, „obowiązującego na terenie powiatu”. Jednakże całkowicie pominięto zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, wymienione wyżej tj. art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami, bowiem ustawa o gospodarce nieruchomościami, uprawnienia odstępowania od organizowania przetargów daje wyłącznie Radzie.

 Dnia 24 lutego 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zajął stanowisko w sprawie podjęcia przez radę gminy uchwały upoważniającej wójta do oddawania w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych z pominięciem przetargu, ocenił takie praktyki, jako niedopuszczalne (sygn. II SA/Ol 1365/14).

 W ocenie Sądu, uprawnienia Rady wynikające z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ograniczają się do wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu w konkretnym, zindywidualizowanym przypadku wskazanym we wniosku organu wykonawczego. Jeśli wniosek dotyczy odstąpienia od przetargowego trybu w przypadku więcej niż jednego rodzaju umowy (np. najmu i dzierżawy), to rzeczoną uchwałą można wyrazić wspomnianą zgodę co do tych różnych umów. Musi być ona jednak skonkretyzowana w akcie prawnym o charakterze indywidualnym, skierowanym do indywidualnego adresata. W sytuacji zatem, gdy organ wykonawczy gminy zdecyduje o celowości odstąpienia od obowiązku zachowania przetargowego trybu zawierania umów, co leży w jego wyłącznej kompetencji, wówczas zobowiązany jest uzyskać zgodę rady.

 W powyższej, analogicznej sprawie, Sąd podkreślił, że przeniesienie uprawnień rady gminy na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), czyli na organ wykonawczy, w świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym jest niedopuszczalne.

WSA w Olsztynie wskazał nadto, że ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi ustawę szczególną w stosunku do ustawy o samorządzie gminnym. Sąd podkreślił, że upoważnienie zawarte w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy ustrojowej (analogiczne zapisy jak w art, 12 pkt. 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym) jednoznacznie przewiduje, iż podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych należy do kompetencji rady, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Ustawą szczególną jest zaś ustawa o gospodarce nieruchomościami, która wprowadziła wymóg przetargowego trybu zawierania m.in. umów użytkowania, dzierżawy i najmu na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, dopuszczając wyjątkowo możliwość udzielenia przez radę gminy zgody na odstąpienie od przetargu. Upoważnienie do wyrażenia zgody, o którym mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, nie może być w ocenie Sądu interpretowane, jako upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego, ani też, jako regulacja współkształtująca zakres upoważnienia z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym. Uchwała w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi nie może w konsekwencji, w ocenie sądu, regulować odmiennie zasad udostępniania nieruchomościami w drodze najmu lub dzierżawy aniżeli wynika to z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jako Radni Rady Powiatu Ostródzkiego „Razem dla Powiatu” uważamy, że tego typu działania mogą stanowić możliwość wydawania decyzji przez Zarząd Powiatu Ostródzkiego z przyczyn pozamerytorycznych pomijając przy tym, co do zasady uprawnienia Rady Powiatu.

Zatem wnosimy o rozstrzygnięcie nadzorcze i uchylenie uchwały Nr XXXII/250/2017 z dnia 29 listopada 2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ostródzkiego, podjęta przez Radę Powiatu w Ostródzie w dniu 29 listopada 2017 r.

Ponadto wnosimy jak w petitum wskazując, że niniejszy wniosek zasługuje w całości na uwzględnienie.

 

 

W imieniu Klubu Radnych „Razem dla Powiatu”

Przewodniczący Włodzimierz Brodiuk

 


Załączniki – Uchwała nr XXXII/250/2017 z dnia 29 listopada 2017r. .wraz z uzasadnieniem.

 

W.B.

Comments

comments